Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

PODINSPEKTOR DS. OBSŁUGI ADMINISTRACYJNO - BIUROWEJ I ORGANIZACYJNEJ W WYDZIALE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI URZĘDU MIASTA OLSZTYNA PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informacja o wyniku naboru

Informujemy, że na stanowisko podinspektora ds. obsługi administracyjno – biurowej i organizacyjnej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna została wybrana:

PANI SYLWIA ŚWIERZEWSKA zam. OLSZTYN

Kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień określonych w ogłoszeniu o naborze i spełniła oczekiwania Komisji.

Olsztyn, 19.10.2018 roku

Informujemy, że Pani Sylwia Świerzewska – kandydatka na stanowisko podinspektora ds. obsługi administracyjno - biurowej i organizacyjnej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, zrezygnowała z podjęcia pracy na tym stanowisku.

Olsztyn, 22.10.2018r.

 

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
01-10-2018
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

 

 1. Prowadzenie spraw administracyjno-biurowych i organizacyjnych Wydziału.
 2. Sporządzanie projektu rocznego programu działania Wydziału i sprawozdania z jego realizacji.
 3. Prowadzenie rejestru wniosków rozpatrywanych na Kolegium Prezydenta Olsztyna i rozstrzygnięć podjętych przez Prezydenta w zakresie spraw realizowanych przez Wydział oraz sporządzanie półrocznego sprawozdania z działalności Prezydenta Olsztyna w zakresie gospodarowania nieruchomościami komunalnymi.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 •  brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 •  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość ustaw:

      - o samorządzie gminnym,
      - Kodeks Postępowania Administracyjnego,
      - o ochronie danych osobowych,
      - Instrukcja Kancelaryjna,

 • biegła znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet MS Office)

       

Wymagania dodatkowe:
 • roczne doświadczenie w pracy na stanowisku sekretarki/asystentki
Umiejętności:
 • umiejętność pracy w sytuacjach trudnych, stresowych oraz pod presją czasu,
 • komunikatywność,
 • terminowość i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kultura osobista.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadkach ich posiadania).
Termin składania ofert:
11-10-2018
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje dotyczące obowiązków na stanowisku można uzyskać u Głównego Specjalisty w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Pl. Jana Pawła II 1, pok. 109, tel.89 527-31-11, wew. 374.
 Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie
 e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą
w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian