Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

PODINSPEKTOR DS. OBSŁUGI ADMINISTRACYJNO - BIUROWEJ I ORGANIZACYJNEJ W WYDZIALE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI URZĘDU MIASTA OLSZTYNA PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że na stanowisko podinspektora ds. obsługi administracyjno - biurowej i organizacyjnej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna  została  wybrana:

PANI  JULITA RYBACKA zam. OLSZTYN

kandydatka  spełniła  wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i  wykazała  się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

Olsztyn, 28.11.2018r.

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
05-11-2018
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

Do podstawowych zadań należeć będzie: 1. Prowadzenie spraw administracyjno-biurowych i organizacyjnych Wydziału. 2. Sporządzanie projektu rocznego programu działania Wydziału i sprawozdania z jego realizacji. 3. Prowadzenie rejestru wniosków rozpatrywanych na Kolegium Prezydenta Olsztyna i rozstrzygnięć podjętych przez Prezydenta w zakresie spraw realizowanych przez Wydział oraz sporządzanie półrocznego sprawozdania z działalności Prezydenta Olsztyna w zakresie gospodarowania nieruchomościami komunalnymi.

Wymagania niezbędne:

• obywatelstwo polskie, • wykształcenie wyższe, • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, • znajomość ustaw: - o samorządzie gminnym, - Kodeks Postępowania Administracyjnego, - o ochronie danych osobowych, - Instrukcja Kancelaryjna, • biegła znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet MS Office)

Wymagania dodatkowe:

• roczne doświadczenie w pracy na stanowisku sekretarki/asystentki

Umiejętności:

• umiejętność pracy w sytuacjach trudnych, stresowych oraz pod presją czasu, • komunikatywność, • terminowość i dokładność, • umiejętność pracy w zespole, • kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• list motywacyjny • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych, • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadkach ich posiadania).

Termin składania ofert:
15-11-2018
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje dotyczące obowiązków na stanowisku można uzyskać u Głównego Specjalisty w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Pl. Jana Pawła II 1, pok. 109, tel.89 527-31-11, wew. 374. Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130, tel. 89/527- 97-81. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”. Przewiduje się zatrudnienie na czas określony. Informacja dodatkowa: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego; 5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia; 6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian