Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

PODINSPEKTOR DS. OBSŁUGI PODATNIKA I WYMIARU PODATKÓW LOKALNYCH OSÓB FIZYCZNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA PL. JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że na stanowisko podinspektora ds. obsługi podatnika i wymiaru podatków lokalnych osób nie prowadzących działalności gospodarczej w Wydziale Podatków i Opłat została wybrana:

PANI JUSTYNA TYSZLAK zam. OLSZTYN

kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

Olsztyn, 05.09.2019 roku

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
13-08-2019
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

1. Prowadzenie pod nadzorem postępowań podatkowych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
2. Udzielanie informacji o przepisach prawa podatkowego podatnikom podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości nieprowadzącycm działalności gospodarczej,
3. Dokonywanie czynności sprawdzających pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, deklaracji w tym dokonuje analizy porównawczej pomiędzy danymi zawartymi w deklaracji podatkowej a Ewidencją Gruntów i Budynków oraz Księgami Wieczystymi,
4. Wydawanie w imieniu organu podatkowego wezwań, postanowień,
5. Przygotowywanie projektów, decyzji podatkowych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
6. Wprowadzanie danych do ewidencji podatkowej,
7. Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów,
8. Uczestniczenie w przygotowaniu corocznego  wymiaru podatku osób fizycznych,
9. Obsługa interesantów.
10. Sporządzanie projektów zawiadomień o przypadkach naruszeń przepisów prawa mogących skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową.

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie wyższe: ekonomiczne lub administracyjne lub prawnicze,
 • znajomość przepisów:
   - ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
    - ustawy o podatku leśnym,
    - ustawy o podatku rolnym,
    - ustawy Ordynacja podatkowa,
    - ustawy o opłacie skarbowej,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • co najmniej 1 rok pracy na stanowisku związanym postępowaniami podatkowymi w administracji podatkowej lub podmiotach zajmujących się doradztwem podatkowym,
Umiejętności:
 • terminowość i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • chęć podnoszenie kwalifikacji,
 • kultura osobista.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania)
Termin składania ofert:
25-08-2019
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Zastępcy Dyrektora Wydziału Podatków i Oplat, ul. Wyzwolenia 30, pok. 8, tel.89/527-31-11 wew. 401.
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie    e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na elektronicznej tablicy ogłoszeń, zakładka "Oferty pracy", zakładka "
Wyniki naborów".
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, winda, schody,
- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności,
 a także bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna,

- częste kontakty z ineresantami.

W lipcu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna,
 w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian