Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

PODINSPEKTOR DS PLANOWANIA W WYDZIALE BUDŻETU URZĘDU MIASTA OLSZTYNA PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Informujemy, że na stanowisko podinspektora ds. planowania w Wydziale Budżetu została wybrana:

PANI EWELINA MOCHNAL zam. OLSZTYN

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

 Olsztyn, 28.02.2019 roku

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
04-02-2019
Wymiar i liczba etatów:
2
Obowiązki:
 • monitorowanie prawidłowości stosowania w procesie planowania, uchwalania i wykonywania budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej, zasad wynikających z obowiązujących regulacji prawnych i przyjętych rozwiązań wewnętrznych, w tym odnoszących się do planów finansowych jednostek organizacyjnych,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta w przedmiocie planowania, uchwalania i wykonywania budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej,
 • przygotowywanie procedur, instrukcji, założeń, opinii, informacji i zawiadomień zapewniających prawidłowy przebieg procesów planowania,
 • opracowywanie informacji, zestawień, analiz w zakresie budżetu miasta, wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych jednostek organizacyjnych, na potrzeby planowania, kontroli i zarządzania finansami miasta, a także dla agencji ratingowych, mediów oraz organów administracji rządowej i samorządowej,
 • ustalanie i rekomendowanie rozwiązań merytorycznych w sprawach prowadzonych na stanowisku w zakresie wynikającym z przepisów prawa i obowiązujących procedur
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 •  brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 •  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • znajomość ustaw:
  - ustawy o finansach publicznych,
  - ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  - ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  - ustawy o samorządzie gminnym,
  - ustawy o samorządzie powiatowym,
 • znajomość podstawowych zagadnień makroekonomicznych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów Word i Excel.
Wymagania dodatkowe:
 • min. 6 miesięczny staż pracy zawodowej w jednostkach administracji publicznej na pokrewnym stanowisku lub min. 6 miesięczny staż absolwencki w jednostkach administracji publicznej (nie później niż przed upływem 3 lat od terminu złożenia dokumentów).
Umiejętności:
 • umiejętność pracy w sytuacjach trudnych, stresowych oraz pod presją czasu,
 • komunikatywność,
 • terminowość i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • kultura osobista.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadkach ich posiadania).
Termin składania ofert:
14-02-2019
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje dotyczące obowiązków na stanowisku można uzyskać u dyrektora Wydziału Budżetu, ul. Wyzwolenia 30, pok. 117, tel. 89 527-31-11, wew. 342.
 Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą
w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian