Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

PODINSPEKTOR DS. REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWYCH ORAZ EWIDENCJI SPRZEDANYCH LOKALI W WYDZIALE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI URZEDU MIASTA OLSZTYNA PL. JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że na stanowisko podinspektora ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości budynkowych oraz ewidencji sprzedanych lokali w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna  została  wybrana:

PANI KATARZYNA MACIEJEC zam. OLSZTYN

kandydatka  spełniła  wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i  wykazała  się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

Olsztyn, 19.03.2019r.

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
01-03-2019
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 1. Prowadzenie pod nadzorem spraw z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz zmian udziałów,
 2. Zawieranie ugód przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w zakresie udzielonego pełnomocnictwa,
 3. Przygotowywanie projektów uchwał,
 4. Przygotowywanie protokołów rokowań w zakresie regulacji, adaptacji oraz błędnych zapisów w aktach notarialnych,
 5. Sprawdzanie inwentaryzacji powierzchni użytkowych budynków oraz rozliczanie udziałów w nieruchomości wspólnej,
 6. Wprowadzanie do komputerowej bazy, danych dotyczących opłat za użytkowanie wieczyste (po dokonanej zmianie udziałów),
 7. Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów związanych z lokalami,
 8. Udzielanie informacji zainteresowanym w pełnym zakresie,
 9. Prowadzenie ewidencji sprzedanych lokali komunalnych oraz naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu następcom prawnym.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe geodezja lub gospodarka przestrzenna,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość przepisów prawa, a w szczególności:
  - ustawa o gospodarce nieruchomościami,
  - ustawa o własności lokali,
  - kodeks postępowania administracyjnego,
  - Kodeks cywilny,
  - rozporządzenie RM w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,
  - rozporządzenie RM w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego,
  - ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,
   
Wymagania dodatkowe:
 • co najmniej 1 rok  doświadczenia w pracy w administracji publicznej związane z gospodarką nieruchomościami i geodezją,
Umiejętności:
 • Terminowość i poprawność wykonywanych prac,
 • Komunikacja ze współpracownikami i interesantami,
 • Zaangażowanie w pracę,
 • Chęć podnoszenie kwalifikacji,
 • Kultura osobista.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania),
Termin składania ofert:
11-03-2019
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Referatu Sprzedaży Mieszkań i Lokali Użytkowych oraz zmiany udziałów w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna Pl. Jana Pawła II 1, pok.115, tel. 89/527-31-11 w. 444.
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu, bądź nie wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr pok. 130 tel. 89/527-97-81. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na elektronicznej tablicy ogłoszeń, zakładka "Oferty pracy", zakładka "Wyniki naborów".
 Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian