Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

PODINSPEKTOR DS. UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI W WYDZIALE KOMUNIKACJI, URZAD MIASTA OLSZTYNA KNOSAŁY 3

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Informujemy, że na stanowisko podinspektora ds. uprawnień do kierowania pojazdami w Wydziale Komunikacji została wybrana:

PANI KRYSTYNA KABAT zam. MRĄGOWO

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

 Olsztyn, 18.03.2019 roku

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
28-02-2019
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 • Realizacja spraw związanych z uprawnieniami do kierowania pojazdami:
  - przyjmowanie wniosków o wydanie i wymianę praw jazdy krajowych i międzynarodowych,
  - wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę dla osób ubiegających się o wydanie prawa  
     jazdy lub zwrot po zatrzymaniu czy cofnięciu uprawnień,
  - prowadzenie ewidencji kierowców w postaci akt ewidencyjnych oraz w systemie
    informatycznym,
  - przyjmowanie wniosków o wydanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane i przygotowywanie zezwoleń,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami po ich cofnięciu,
 • współpraca z innymi organami w zakresie prowadzonych spraw,
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość przepisów:
  - Ustawa o kierujących pojazdami,
  - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej na stanowisku bezpośredniej obsługi klienta,
Umiejętności:
 • terminowość i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • kultura osobista
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania)
Termin składania ofert:
10-03-2019
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Referatu uprawnień do kierowania pojazdami, Knosały 3, pok. 2, tel. 89 535-99-04, wew. 36
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie 
   e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian