Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

PODINSPEKTOR DS. WYDAWANIA ODPISÓW Z AKT W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Informujemy, że na stanowisko podinspektora ds. wydawania odpisów z akt w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Olsztyna  została wybrana:

PANI KATARZYNA  PABICH  zam. OLSZTYN

kandydatka  spełniła  wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i  wykazała  się  bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

 

                                                                                                                                                                                                  Olsztyn, 01.09.2017r.

 

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
25-07-2017
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 • przyjmowanie pisemnych wniosków i sprawdzanie dokumentów o wydawanie odpisu z akt stanu cywilnego,
 • wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych z rejestru stanu cywilnego na podstawie złożonych wniosków,
 • udzieleanie informacji dotyczących załatienia spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego,
 • migracja akt stanu cywilnego do systemu ŹRÓDŁO,
 • prowadzenie rejestru przyjętych wniosków w formie elektronicznej i papierowej,
   
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość ustaw:
  - Prawo o aktach stanu cywilnego,
  - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  - Kodeks postępowania administracyjnego,
  - o opłacie skarbowej,
  -  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. rok 2011, Nr 14, poz. 67 ze zm.),
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
Umiejętności:
 • odporność na stres,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • planowanie i organizowanie pracy,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów Word i Excel.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
Termin składania ofert:
06-08-2017
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Pl. Jana Pawła II 1, pok. 10, tel. 89/527-21-38,  89/527-31-11, wew. 363
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie    e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.


Rejestr zmian