Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

PODINSPEKTOR DS. WYDAWANIA ODPISÓW Z AKT W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO URZĄD MIASTA OLSZTYNA, PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że na stanowisko podinspektora ds. wydawania odpisów z akt w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Olsztyna  został wybrany:

PAN CEZARY GRZYBOWSKI  zam. OLSZTYN

Kandydat spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i  wykazał się  bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

 

                                                                                                                                                                                                  Olsztyn, 17.06.2019r.

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
27-05-2019
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 • przyjmowanie pisemnych wniosków i sprawdzanie dokumentów o wydawanie odpisu z akt stanu cywilnego,
 • wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych z rejestru stanu cywilnego na podstawie złożonych wniosków,
 • udzielanie informacji dotyczących załatwienia spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego,
 • migracja akt stanu cywilnego do systemu ŹRÓDŁO, prowadzenie rejestru przyjętych wniosków w formie elektronicznej i papierowej,
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość ustaw:
  - Prawo o aktach stanu cywilnego,
  - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  - Kodeks postępowania administracyjnego,
  - o opłacie skarbowej,
  -  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. rok 2011, Nr 14, poz. 67 ze zm.),
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
Umiejętności:
 • odporność na stres,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • planowanie i organizowanie pracy,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów Word i Excel.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
Termin składania ofert:
06-06-2019
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylkowersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Urzędu Stany Cywilnego, Pl. Jana Pawła II 1, pok. 10, tel. 89/527-21-38,  89/527-31-11, wew. 363
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- częste kontakty z interesantami,
- długotrwała obsługa komputera.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2019 roku wyniósł - 5,8%

 Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo
 do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu
 o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.






Rejestr zmian