Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

PODINSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKÓW LOKALNYCH I OBSŁUGI PODATNIKA W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT URZĘDU MIASTA OLSZTYNA PL. JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
19-12-2018
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 1. Prowadzenie pod nadzorem postępowań podatkowych dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 2. Udzielanie informacji o przepisach prawa podatkowego w zakresie podatków lokalnych.  
 3. Dokonywanie czynności sprawdzających pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym deklaracji, w tym dokonywanie analizy porównawczej pomiędzy danymi zawartymi w deklaracji podatkowej a Ewidencją Gruntów i Budynków, Księgami Wieczystymi oraz Krajowym Rejestrem Sądowym.
 4. Wydawanie w imieniu organu podatkowego wezwań, postanowień.
 5. Przygotowywanie projektów decyzji podatkowych dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 6. Wprowadzanie danych do ewidencji podatkowej.
 7. Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów.
 8. Dokonywanie przypisów i odpisów zobowiązań podatkowych wynikających ze złożonych deklaracji podatkowych.
 9. Obsługa interesantów.
 10. Sporządzanie projektów zawiadomień o przypadkach naruszeń przepisów prawa mogących skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową.

 

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie wyższe: ekonomiczne lub administracyjne lub prawnicze,
 • znajomość przepisów:
   - ustawy Ordynacja podatkowa,
   - ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
   - ustawy o podatku rolnym
   - ustawy o podatku leśnym
   - ustawy o opłacie skarbowej
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • co najmniej 1 rok zatrudnienia na stanowisku związanym z postępowaniami podatkowymi w administracji podatkowej lub w podmiocie zajmującym się doradztwem podatkowym,
Umiejętności:
 • terminowość i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • chęć podnoszenie kwalifikacji,
 • kultura osobista.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania),
Termin składania ofert:
30-12-2018
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Referatu wymiaru podatków lokalnych i opłat w Wydziale Podatków i Oplat, Pl. Jana Pawła II 1, pok. 10, tel. 89/527-31-11 wew. 208.
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie    e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych:
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian