Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

PODINSPEKTORA DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKÓW LOKALNYCH I OPŁAT

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Informujemy, że na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatków lokalnych i opłat w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Olsztyna  zostały  wybrane:

PANI MONIKA OLENDER  zam. OLSZTYN
PANI MARZENA MALEWSKA zam. OLSZTYN

kandydatki  spełniły  wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i  wykazały  się  bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

 

                                                                                                                                                                       Olsztyn, 12.09.2017r.

 

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
14-08-2017
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 1. dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości w systemie informatycznym,
 2. monitorowanie terminowości dokonywanych przez podatników wpłat należności,
 3. podejmowanie działań zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, w szczególności wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych,
 4. prowadzenie pod nadzorem postępowań podatkowych w zakresie nadpłat,
 5. prowadzenie pod nadzorem rozliczeń inkasentów opłat lokalnych.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie wyższe: ekonomiczne lub administracyjne lub prawnicze
 • znajomość przepisów:
   - ustawy Ordynacja podatkowa,
   - ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
   - ustawy o podatku rolnym
   - ustawy o podatku leśnym
   - ustawy o opłacie skarbowej
   - ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy w księgowości lub w administracji podatkowej
Umiejętności:
 • terminowość i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • chęć podnoszenie kwalifikacji,
 • kultura osobista.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania)
Termin składania ofert:
27-08-2017
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Referatu księgowości podatków lokalnych i opłat w Wydziale Podatków i Oplat, Pl. Jana Pawła II 1, pok. 10, tel. 89/527-31-11 wew. 214
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie    e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.


Rejestr zmian