Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

PODINSPEKTORA DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKÓW LOKALNYCH I OPŁAT W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT URZĘDU MIASTA OLSZTYNA PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że nabór na stanowisko Podinspektora ds. księgowości podatków lokalnych i opłat w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Olsztyna nie został rozstrzygnięty. Olsztyn, 14.01.2019 roku

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
17-12-2018
Wymiar i liczba etatów:
1 umowa na zastępstwo
Obowiązki:

Do podstawowych zadań należeć będzie: 1. dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości w systemie informatycznym, 2. monitorowanie terminowości dokonywanych przez podatników wpłat należności, 3. podejmowanie działań zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, w szczególności wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych, 4. prowadzenie pod nadzorem postępowań podatkowych w zakresie nadpłat, 5. prowadzenie pod nadzorem rozliczeń inkasentów opłat lokalnych.

Wymagania niezbędne:

• obywatelstwo polskie • wykształcenie wyższe: ekonomiczne lub administracyjne lub prawnicze • znajomość przepisów: - ustawy Ordynacja podatkowa, - ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, - ustawy o podatku rolnym - ustawy o podatku leśnym - ustawy o opłacie skarbowej - ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

• co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy w księgowości lub w administracji podatkowej

Umiejętności:

• terminowość i dokładność, • umiejętność pracy w zespole, • komunikatywność, • chęć podnoszenie kwalifikacji, • kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• list motywacyjny, • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wykształcenie, • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania)

Termin składania ofert:
28-12-2018
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Referatu księgowości podatków lokalnych i opłat w Wydziale Podatków i Opłat, Pl. Jana Pawła II 1, pok. 10, tel. 89/527-31-11 wew. 214 Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130, tel. 89/527- 97-81. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”. Przewiduje się zatrudnienie na czas określony. Informacja dodatkowa: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego; 5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia; 6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian