Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

PODINSPEKTORA DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKÓW LOKALNYCH I OPŁAT W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT URZĘDU MIASTA OLSZTYNA PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatków lokalnych i opłat w Wydziale Podatków i Opłat została wybrana:

PANI IWONA LESIEW zam. OLSZTYN

kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

Olsztyn, 05.09.2019 roku

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
12-08-2019
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 1. monitorowanie terminowości dokonywanych przez podatników wpłat należności,
 2. podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, w szczególności wystawianie upomnień, przygotowywanie projektów  tytułów wykonawczych,
 3. prowadzenie pod nadzorem postępowań podatkowych w zakresie nadpłat,
 4. dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości w systemie informatycznym,
 5. przygotowywanie projektów postanowień o rozliczeniu wpłat i nadpłat oraz zaświadczeń,
 6. monitorowanie czynności związanych z postępowaniem egzekucyjnym,
 7. podejmowanie czynności związanych z zabezpieczeniem należności podatkowych i przygotowywanie projektów pism w związku z toczącym się postępowaniem,
 8. prowadzenie pod nadzorem rozliczenia inkasentów opłat lokalnych.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie wyższe: ekonomiczne lub administracyjne lub prawnicze
 • znajomość przepisów:
   - ustawy Ordynacja podatkowa,
   - ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
   - ustawy o opłacie skarbowej,
   - ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy w księgowości lub w administracji podatkowej
Umiejętności:
 • terminowość i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • chęć podnoszenie kwalifikacji,
 • kultura osobista.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania)
Termin składania ofert:
22-08-2019
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Referatu księgowości podatków lokalnych i opłat w Wydziale Podatków i Oplat, Pl. Jana Pawła II 1, pok. 10, tel. 89/527-31-11 wew. 214
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie    e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, winda, schody,
- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności,
 a także bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna,

- częste kontakty z ineresantami.

W lipcu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna,
 w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian