Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

PODINSPEKTORA DS. PRZYGOTOWANIA I OBSŁUGI KOMISJI RADY MIASTA W BIURZE RADY MIASTA URZĘDU MIASTA OLSZTYNA PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Informujemy, że na stanowisko podinspektora ds. przygotowania i obsługi komisji Rady Miasta w Biurze Rady Miasta została wybrana:

PANI ILONA HOŁOSZKIEWICZ zam. OLSZTYN

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

 Olsztyn, 07.02.2019 roku

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
11-01-2019
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

Do podstawowych zadań należeć będzie:

1. Przygotowuje posiedzenia komisji Rady Miasta oraz prowadzi ich obsługę organizacyjną.

2. Sporządza plany pracy komisji na dany rok.

3. Prowadzi rejestr wniosków komisji Rady Miasta. 4. Współuczestniczy w sporządzaniu rocznego sprawozdania z działalności komisji Rady Miasta.

5. Sporządza protokoły z posiedzeń komisji Rady Miasta.

Wymagania niezbędne:

• obywatelstwo polskie, • wykształcenie wyższe, • obsługa programu MS Office • znajomość przepisów: - ustawa o samorządzie gminnym - ustawa Kodeks postępowania administracyjnego - Statutu Miasta Olsztyna, - Instrukcji Kancelaryjnej, - Regulaminu Organizacyjnego Biura Rady Miasta, • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

Wymagania dodatkowe:

rok pracy w jednostce samorządu terytorialnego

Umiejętności:

1. Terminowe, poprawne i dokładne wykonywanie prac,

2. Organizacja pracy własnej,

3. Aktualność i kompleksowość wiedzy,

4. Samodzielność,

5. Umiejętność pracy w zespole 6. Wysoka kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• list motywacyjny, • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wykształcenie, • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),

Termin składania ofert:
21-01-2019
Miejsce składania ofert:
W formie elektronicznej
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać Dyrektora Biura Rady Miasta, tel. 89 527-31-11, wew. 305 Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130, tel. 89/527- 97-81. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”. Przewiduje się zatrudnienie na czas określony. Informacja dodatkowa: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego; 5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia; 6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian