Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

STARSZY INFORMATYK DS. OBSŁUGI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W WYDZIALE INFORMATYKI URZĘDU MIASTA OLSZTYNA, PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że nabór nie został rozstrzygnięty.

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
10-12-2018
Wymiar i liczba etatów:
4
Obowiązki:
 • Administrowanie oprogramowaniem i infrastrukturą teleinformatyczną Gminy
 • Prowadzenie obsługi zgłoszeń dotyczących bieżącego funkcjonowania systemów.
 • Administrowanie użytkownikami zarządzanych portali i systemów.
 • Zapewnienie obsługi gwarancyjnej i serwisowej systemów informatycznych.
 • Przygotowywanie specyfikacji wymogów technicznych, wyceny szacunkowe oraz projekty umów do postępowań w zakresie wdrożeń i utrzymania systemów informatycznych oraz infrastruktury.
 • Rekomendacja propozycji wdrożenia systemów informatycznych.
 • Rekomendacja propozycji integracji systemów oraz wymiany danych pomiędzy nimi.
 • Identyfikowanie  i ocenia ryzyka związanego z utrzymaniem systemów informatycznymi oraz wdraża rozwiązania prewencyjne.
 • Zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji oraz Planami Ciągłości Działania Systemów Informatycznych.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne lub wyższe i podyplomowe w zakresie informatyki,
 • co najmniej 3 letni staż pracy zawodowej na stanowisku informatycznym,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość ustaw:
  - Ustawa  o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,
  - Ustawa o ochronie danych osobowych,
 • znajomość technologii informatycznych (bazy danych, technologie i standardy budowy aplikacji, systemów: Windows i Linux, zasad bezpieczeństwa informatycznego, podstaw projektowania stron www),
 • znajomość technologii sprzetu komputerowego,
 • umiejętnośc tworzenia zapytań do baz danych SQL,
 • znajomość usług katalogowych,
 • znajomość technologii budowy portali internetowych,
 • znajomość budowy i podstaw funkcjonowania sieci opartych na protokole IP,
 • znajomość zasad funkcjonowania i administrowania systemów Windows i Linux.
Umiejętności:
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kultura osobista
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu/dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie (w tym studiów podyplomowych),
 • skany lub zdjęcia potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu).
Termin składania ofert:
20-12-2018
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyrektora Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, pok. 011, tel. 89 527-60-52, tel. 89 527-31-11, wew. 358
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu, bądź nie wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr pok. 130 tel. 89/527-97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie
e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą
 w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian