Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

STARSZY INFORMATYK DS. ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ SIECI MIEJSKIEJ W WYDZIALE INFORMATYKI URZĘDU MIASTA OLSZTYNA, PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że na stanowisko Starszego informatyka ds. zarządzania infrastrukturą sieci miejskiej w Wydziale Informatyki został wybrany: Pan Przemysław Olszyński zam. OLSZTYN Kandydat spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku. Olsztyn, 29.10.2018 roku
Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
26-09-2018
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

Do podstawowych zadań należeć będzie: • zarządzanie aktywną infrastrukturą sieciową. • inwentaryzacja miejskiej sieci światłowodowej i kanałów teletechnicznych, • uzgadnianie i zatwierdzanie przebiegu nowych sieci światłowodowych i kanalizacji teleinformatycznej • opiniowanie projektów i nadzorowanie realizacji inwestycji w zakresie gminnej sieci światłowodowej i kanalizacji teleinformatycznej. • przygotowywanie specyfikacji wymogów technicznych, wycen szacunkowych oraz projektów umów do postępowań w zakresie: aktywnej i pasywnej infrastruktury sieciowej, urządzeń i systemów serwerowni, urządzeń i systemów węzłów dystrybucyjnych. • nadzorowanie eksploatacji sieci informatycznej oraz kanalizacji teleinformatycznej, • zapewnianie dostępu do sieci miejskiej, • zapewnianie sprawnego funkcjonowania pomieszczeń serwerowni i węzłów dystrybucyjnych, w tym odpowiadanie za prawidłowe działanie systemów zasilania, klimatyzacji i ochrony ppoż, • zapewnianie obsługi gwarancyjnej i serwisowej aktywnej i pasywnej infrastruktury sieciowej, urządzeń i systemów serwerowni, urządzeń i systemów węzłów dystrybucyjnych • identyfikowanie i ocenianie ryzyka związanego z utrzymaniem infrastruktury sieciowej oraz wdrażanie rozwiązań prewencyjnych.

Wymagania niezbędne:

• obywatelstwo polskie, • wykształcenie wyższe, • co najmniej 3-letni staż pracy zawodowej na stanowisku informatycznym, • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, • znajomość ustaw: - o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, - o ochronie danych osobowych, - o dostępie do informacji publicznej, • znajomość budowy i funkcjonowania sieci opartych na protokole IP, • znajomość standardów budowy sieci szerokopasmowej, • znajomość technologii sprzętu komputerowego ( w szczególności urządzenia aktywne i sprzęt sieciowy) • znajomość sieci komputerowych LAN, WAN • znajomość współczesnych technologii stosowanych w sieciach teleinformatycznych

Wymagania dodatkowe:

• co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku administratora sieci.

Umiejętności:

• terminowe, poprawne i dokładne wykonywanie prac, • samodzielność, • umiejętność pracy w zespole, • zdolność logicznego myślenia. • dokładność w tworzeniu dokumentacji informatycznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• list motywacyjny, • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych (w tym studiów podyplomowych) • skany lub zdjęcia potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu) • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania)

Termin składania ofert:
07-10-2018
Miejsce składania ofert:
Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.olsztyn.eu w terminie do dnia 07.10.2018 roku. Decyduje data wysłania formularza.
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Referatu Administracji Infrastrukturą Informatyczną w Wydziale Informatyki Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, pok. 011, tel. 89 527-43-80, tel. 89 527-31-11 wew. 703 Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu, bądź nie wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr pok. 130 tel. 89/527-97-81. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”. Przewiduje się zatrudnienie na czas określony. Informacja dodatkowa: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego; 5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia; 6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian