Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZEDU STANU CYWILNEGO W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO, PL. JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że nabór na stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  nie został rozstrzygnięty.

Olsztyn, 08 listopada 2018r.

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
01-10-2018
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 1. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński z zachowaniem zasad i form przewidzianych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
 2. Sprawdzanie dokumentów i przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
 3. Przyjmowanie do protokołu oświadczeń przewidzianych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w Prawie o aktach stanu cywilnego.
 4. Sprawdzanie i wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństwa przewidzianego w art.1 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego /małżeństwo konkordatowe/.
 5. Dokonywanie w rejestrze stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej odtworzenia, uzupełnienia, ustalenia treści aktu stanu cywilnego, transkrypcji (wpisania) aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, sprostowania błędu w treści aktu stanu cywilnego.
 6. Wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska.
 7. Wprowadzanie zmian w aktach stanu cywilnego w formie wzmianek wynikających z decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych krajowych i zagranicznych.
 8. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
 9. Wydawanie innych zaświadczeń wynikających z Prawa o aktach stanu cywilnego i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 10. Współpraca z organami ewidencji ludności. Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej i innymi USC w kraju i za granicą
 11. Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu zapewnienie sprawnej obsługi interesantów.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze lub administracyjne lub wyższe magisterskie i podyplomowe w zakresie administracji,
 • co najmniej 4 letni staż pracy zawodowej w tym co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w służbie zagranicznej lub w urzędach państwowych,
 • znajomość przepisów:
  - Prawo o aktach stanu cywilnego,
  - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
  - Rozporządzenie w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,
  - Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego,
  - Rozporządzenie w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL,
  - Ustawa o zmianie imienia i nazwiska,
  - Rozporządzenie w sprawie określenia wzoru  łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego    noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego,
   -Kodeks postępowania administracyjnego,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
Wymagania dodatkowe:
 • studia podyplomowe z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi lub administracji z zakresu rejestracji stanu cywilnego
Umiejętności:
 • terminowość i dokładność,
 • umiejętność prawidłowego stosowania wiedzy,
 • komunikatywność,
 • kultura osobista
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność zarządzania zespołem.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu/dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 4 letni staż pracy w tym przynajmniej 3 lata stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w służbie zagranicznej lub w urzędach państwowych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadkach ich posiadania).
Termin składania ofert:
11-10-2018
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u  Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego, Ol. Jana Pawła II 1, tel. 89 527-21-38, tel. 89 527-31-11, wew. 363
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
 Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian